CUVÂNT DE SALUT

al PREŞEDINTELUI DE ONOARE

Mă bucură iniţiativa de a se inaugura în Bucureşti un colegiu de instruire doctrinară creştină autentică, de esenţă biblică, pe fundalul nevoilor spirituale atât de mult resimţite în binecuvăntatul spaţiu carpato-danubiano-pontic.  Nevoia cunoaşterii Domnului Isus Cristos, a mântuirii Lui, este o nevoie esenţială pentru toţi cei ce populeaza satele şi oraşele Romaniei. În Domnul Isus cel vestit păcătoşilor - crezut şi primit - este o mântuire deplină şi veşnică pentru toţi aceia care, prin pocăinţă şi credinţă, se încred în El, care S-a jertfit pe cruce. Pentru ca toţi câţi cred în El să fie iertaţi deplin şi veşnic de toate păcatele, având la finele călătoriei pe pâmânt ceritudinea mergerii în cer, în casa Tatălui.

În unul din frumoasele imnuri creştine româneşti compuse de Dumitru Cornilescu sunt cuprinse versurile:

Sus, în cer noi avem o casă: Casa Tatălui cel Ceresc,
Ea e plină de mare slavă, Şi de nespuse fericiri!

Instituţiei al cărui web-site se inaugurează astăzi, i s-a atribuit, cu justificată motivaţie, numele unei personalităţi care a jucat un rol esenţial în viaţa spirituală a multor fii ai poporului român: Dumitru Cornilescu - primul traducător al Biblei în limba română modernă, care a efectuat această lucrare monumentală până la atingerea vârstei de triezeci de ani. Această treducere a fost dată într-o limbă română curată, conformă cu textele aramaice, ebraice şi greceşti ale carţilor Bibliei. Cine a citit lucrarea cu caracter autobiografic a lui Dumitru Cornilescu "Cum m-am întors la Dumnezeu şi cum am spus şi altora" realizează cum a izbutit el o asemenea lucrare numai prin ajutorul direct al lui Dumnezeu. Realizarea l-a costat: a trebuit să-şi părăsească parinţii, fraţii, familia, a fost un exilat, dar a rămas un rob al lui Cristos şi un lucrător al adevărului lui Cristos în limba română – spre binele poporului creştin din România.

Biblia în traducerea Cornilescu este cea mai răspândită traducere a Biblei în limba română. Dupa un timp, unii teologi ortodocşi au început să ponegrească traducerea Cornilescu sub pretext ca ar reprezenta, in fapt, o preluare a unei alte versiuni, referindu-se, probabil, la apariţia primei ediţii a Noului Testament 1921. Este de precizat că acestă ediţie a fost tipărită în 1921 de Societatea Biblică pentru Britania şi străinătate, la recomandarea Episcopiei Ortodoxe de Huşi, prin Episcopul Nicodim Munteanu, devenit ulterior Mitropolit al Moldovei şi apoi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.  Cu alte cuvinte, criticile de "devieri protestante" aduse traducerii Cornilescu ulterior nu sunt justificate, deoarece iniţial s-a tipărit cu apostila Biericii Ortodoxe Române!

Nu ne rămâne decât să rugăm mai depate pe Domnul să binecuvânteze citirea şi pătrunderea în inimi a textului Bibliei Cornilescu, în vieţile creştine a cât mai multor fii ai României.

Am avut prilejul în 1972 să-l vizitez pe Dumitru Cornilescu timp de cinci ore la Montreux, Elveţia.  M-a primit cu multă căldură: am citit Scriptura, ne-am rugat împreună, am cântat imnuri creştine, am făcut o frumoasă plimbare în munţii Alpi.  Am putut să constat cât de puternic ataşat era faţă de credincioşii întorşi la Dumnezeu. Am discutat de lucrarea lui Teodor Popescu, a lui Gheorghe Cornilescu, fratele lui, a lui Iosif Trifa.
Pe scurt - ne-am bucurat! Am continuat corespondenţa până în 1975, cand a fost chemat acasă, la Domnul.


Doresc Colegiului “Dumitru Cornilescu” să devină un loc unde cei ce se întâlnesc şi studiază să urmeze exemplul de slujitor credincios, devotat Domnului Isus şi lucrării Lui, aşa cum a fost vrednicul teolog Dumitru Cornilescu.


Şerban E. Constantinescu

01.08.2010, Texas, SUA

 


 

Felicitări pentru această iniţiativă!

Viaţa spirituală a omului se dezvoltă numai prin hrănirea acestuia cu adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu şi prin trăirea după indemnurile date prin acest Cuvânt. Generaţia de astăzi are nevoie să i se comunice clar şi convingător acest adevăr viu al Cuvântului lui Dumnezeu.

Un apostol ilustru întărit de Dumnezeu cu puterea Duhului Sfant, preotul Iosif Trifa, îşi îndemna credincioşii în primele decenii ale veacului al XX-lea spre Soarele Dreptăţii, Iisus Hristos- “ Luptaţi-vă lupta cea bună, pliniţi-vă datoria şi călătoria, ca să ne întâlnim pe urmă cu toţii în Ierusalimul cel ceresc, în Cetatea cea Sfântă, unde ne aşteaptă Domnul, ca să trăim cu El în vecii vecilor!(…) Să nu uităm că viaţa noastră trebuie să fie o pregătire pentru această călătorie” (600 istorioare religioase, Ed. A III-a). Contemporan cu el, Dumitru Cornilescu face un pas uriaş în pregătirea pentru “această călătorie cerească” tipărind la Bucureşti în 1920, într-o limbă populară românească :“Cartea Psalmilor sau Psaltirea Împăratului David” la editura Societatea Evanghelică Română, tipografia Gutenberg.

Dupa o muncă susţinută de 4 ani de traducere asiduă, Biblia – Cuvantul lui Dumnezeu ajunsese să fie gata de tipărit. Un an mai târziu , la aceeaşi editură este tipărit Noul Testament şi mai târziu, în acelaşi an, intreaga Biblie.

Pe piaţa liberă a diverselor idei care circulă astăzi sub multe forme este nevoie de o expunere limpede şi sistematică a valorilor creştine într-un limbaj accesibil şi clar.

Deschiderea unei şcoli biblice – cu numele neobositului căutător de diamante duhovniceşti Dumitru Cornilescu-, în care Adevărul lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură este împărtăşit şi studiat pentru a fi trăit, este cu siguranţă un alt pas important facut pe “drumul înspre Ierusalimul cel ceresc”.

Secerişul este mare, lucrătorii sunt puţini, dar ogorul Domnului are nevoie de oameni destoinici care să împartă drept Cuvântul Adevărului.

Fie ca voi să fiţi acei lucrători destoinici!

Valentin Apostoaei,

“Oastea Domnului”,   Şcoala Biblică Neemia

 


 

Un Cuvant de Salut

Salutăm cu bucurie apariţia pe scena învăţământului evanghelic a Colegiului Dumitru Cornilescu,
program de educaţie biblică şi teologică menit să îmbunătăţească, atât cunoştinţă biblică şi teologică,
cât şi calitatea vieţii şi a slujirii în rândurile credincioşilor evanghelici.

Călcând pe urmele înaintaşilor noştri, socotim că studierea Cuvântului lui Dumnezeu este, şi va fi mereu, un nesecat izvor de viaţă şi spiritualitate pentru credinciosul ce doreşte să fie o "sare şi lumină" într-o lume ce rătăceşte departe de Dumnezeu şi ale cărei repere de viaţă şi moralitate sunt tot mai şubrezite de postmodernism. 

De la inceput, între Colegiul Dumitru Cornilescu şi Colegiul Biblic al Bisericii Creştine după Evanghelie (CB-BCE) se prefigurează o colaborare fructuoasă în spiritul frăţesc ce a legat din totdeauna bisericile noastre.  Ambele colegii îşi propun să se spijinească reciproc în ceea ce priveşte învăţământul biblic şi teologic, conştienţi fiind că acesta este unul dintre principalele mijloace spre înaintarea Împărăţiei lui Dumnezeu.

Dumnezeu să vă binecuvinteze !

Pavel Chiriţescu, Director al Colegiului Biblic - Biserica Creştină după Evanghelie
Vicepreşedinte - Biserica Creştină după Evanghelie

 

 

 


 


Mesaj de salut din partea Institutului Teologic Adventist

Domnule Director,

Sunt onorat să folosesc prilejul înfiinţării Colegiului „Dumitru Cornilescu” pentru a transmite întregului colectiv de iniţiativă cât şi directorului acestui aşezământ de învăţătură din Cuvânt, domnului Daniel Gabriel Cuculea, cele mai calde urări de bine şi felicitări.

Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze eforturile şi să vă asculte rugăciunile după măsura Harului Său.

Cu aleasă preţuire,

Pastor Claudiu Goran
Director General Administrativ al Institutului Teologic Adventist

 

 


 

 

Mesaj de salut , BER-comunitatea Galaţi

Suntem intr-un moment frumos şi deosebit : deschiderea Colegiului Evanghelic “Dumitru Cornilescu”. Salutăm cu bucurie acest eveniment şi sperăm cu tărie în Dumnezeu, Izvorul vieţii şi al oricărui bine, într-un parcurs pozitiv şi ascendent al acestei iniţiative.

Este încă o nevoie uriaşă de pregatire teologică sănătoasă şi abundentă a celor care sunt procupaţi cu transmiterea mesajului divin în biserici şi către o lume îngrozitor de ignorantă şi indiferentă.

Sprijinim aceasta iniţiativă şi încurajăm pe cei ce simt chemarea în slujire prin predicarea Cuvântului lui Dumnezeu, să caute să se echipeze la superlativ, “pentru că omul lui Dumnezeu trebuie să fie complet şi întrutotul competent pentru orice lucrare bună” la care il cheamă Cristos. (2Timotei 3v. 17)

Dumnezeul cel viu din ceruri să pecetluiască această lucrare şi să o binecuvânteze după nemărginitele Lui bogăţii de har.

Lucian Popa,

Pastor, Biserica Evanghelică Română - Galaţi

 

 


 

Pastor  Kim Hong Shick transmite următorul mesaj:

Frate Daniel Cuculea, Biserica din casa mea vă transmite felicitări pentru deschiderea Colegiului Evanghelic Dumitru Cornilescu. Acum 13 ani când am sosit în prima misiune în Bucureşti ca misionar creştin, dvs. în calitate de avocat mi-aţi dat mult ajutor. Mai târziu ne-am văzut unul cu altul la părtăşia în Cristos. După o altă perioadă de timp, iată, deschideţi prin harul lui Dumnezeu aceast seminar, pentru care noi cerem şi dorim binecuvântarea lui Dumnezeu şi o creştere economică sănătoasă pentru ţara Dvs. Îmi place spiritul dvs. şi angajamentul de a aprofunda Cuvântul lui Dumnezeu, în special cu fraţii şi surorile tinere, studenţi ai seminarului, într-o vreme când Domnul ne doreşte cu gelozie pentru El. Creşterea credinţei şi a competenţei într-o facultate creştină din România, va putea face recunoscută în viitor o frumoasă biserică cu seminar protestant şi influenţa ei va putea creşte de asemenea, frumos, în viitor.

Pastor Kim Hong Shick,
Consiliul misionar al Bisericii Prezbiteriene din Korea de Sud,
Misionar în Romania

 


 

POATE FI UN MOMENT ISTORIC IN B.E.R. ?

Am primit cu mare bucurie iniţiativa ca şi Biserica noastră Evanghelică să facă un pas mai departe, în contraofensiva cu lumea care are tot mai noi şi mai neîntemeiate argumente împotriva creştinilor.
Dar  toate argumentele oamenilor fac rău doar celor neechipaţi, celor lipsiti de informaţii, celor care nu au  o bază teologică, cât şi pedagogică, care să susţină o identitate cu care de multe ori ne lăudăm, dar pentru care nu facem nimic practic.

Avem acum toată satisfacţia de a sprijini demersul ca şi copiii noştri să nu mai fie atraşi de alţii, cu şcolile lor şi cu doctrina lor. Totodată ne mirăm că multi dintre fraţii şi tinerii noştri au absolvit acele şcoli şi unii sunt astăzi pe la alte culte... iar noi stăm linistiţi?
Cred că a sosit momentul sa spunem DOAMNE, IŢI MULTUMIM CĂ A LUAT CINEVA INIŢIATIVA, O INIŢIATIVĂ DE CARE NE BUCURĂM ŞI PE CARE O SUSŢINEM CU TOATA INIMA!

MARAN ATA !

Ai dumneavoastră fraţi din VALENII DE MUNTE
precum şi
Cornel Dragomir cu familia